Art/ Collection/ Art Object
{{img.publicCaption}}

Album of Copies of Chinese Paintings

Artist:
Kano Tsunenobu (Japanese, 1636–1713)
Period:
Edo period (1615–1868)
Date:
17th century
Culture:
Japan
Medium:
Album leaf; ink and color on silk
Dimensions:
11 7/16 x 16 3/4 in. (29 x 42.5 cm)
Classification:
Paintings
Credit Line:
Gift of Mr. and Mrs. Harry Rubin, 1974
Accession Number:
1974.224.1–.31
Not on view
Signature: Kano Tsunenobu

1974.224.1–.8, .10–.31: Seal: Kano Tsunenobu
1974.224.9: Seal: Tsunenobu

Inscription: .1: Emperor Huizong
.2: Muqi
.3: Li Gonglin
.4: Yi Yuanji
.5: Yujian
.6: Mao I
.7: Riguan
.8: Hu Zhifu
.9: Chaochang
.10: Yenhui
.11: Lidi
.12: Ma Yuan
.13: Gao Ranhui
.14: Pumen
.15: Ma Lin
.16: Louguan
.17: Geshan (?)
.18: Mingzhe
.19: Ma Gongxian
.20: Yang Puzhi
.21: Wuzhun
.22: Xia Gui
.23: Qian Xuan
.24: Li Tang
.25: Su Shi
.26: Liang Kai
.27: Xu Xi
.28: Yongtian
.29: Zhang Sigong (N. Song?)
.30: Sun Zhunze
.31: Zuweng
Related Objects

Album of Copies of Chinese Paintings

Artist: Kano Tsunenobu (Japanese, 1636–1713) Date: 17th century Medium: Album of thirty paintings; ink and color on silk Accession: 1972.213.1–.30 On view in:Not on view

Landscape of China: Eight Views of the Xiao and Xiang Rivers

Artist: Kano Tsunenobu (Japanese, 1636–1713) Date: 17th–18th century Medium: Handscroll; ink and color on paper Accession: 26.146 On view in:Not on view

Chinese Lady Playing a Flute

Artist: Attributed to Kano Tsunenobu (Japanese, 1636–1713) Date: 17th–18th century Medium: Hanging scroll; ink and color on silk Accession: 36.100.88 On view in:Not on view

Mandarin Ducks and Iris

Artist: Attributed to Kano Tsunenobu (Japanese, 1636–1713) Date: 17th–18th century Medium: Hanging scroll; ink and color on silk Accession: 36.100.89 On view in:Not on view

Swallow

Artist: Kano Tsunenobu (Japanese, 1636–1713) Medium: One of a triptych of hanging scrolls; ink and color on paper Accession: 60.86.2 On view in:Not on view