Chola Period

 • Works of Art (7)
 • Chronology (2)
 • Child Saint Sambandar
  2010.230
 • Standing Parvati
  57.51.3
 • Shiva as Mahesha
  27.79
 • Hanuman Conversing
  1982.220.9
 • Karaikkal Ammaiyar, Shaiva Saint
  1982.220.11
 • Shiva as Lord of the Dance (Nataraja)
  1987.80.1
 • Yashoda with the Infant Krishna
  1982.220.8
  Related