List of Rulers of Japan

Early History
(Jimmu)
(unconfirmed dates)
(Suizei)
(unconfirmed dates)
(Annei)
(unconfirmed dates)
(Itoku)
(unconfirmed dates)
(Kosho)
(unconfirmed dates)
(Koan)
(unconfirmed dates)
(Korei)
(unconfirmed dates)
(Kogen)
(unconfirmed dates)
(Kaika)
(unconfirmed dates)
(Suijin)
(unconfirmed dates)
(Suinin)
(unconfirmed dates)
(Keiko)
(unconfirmed dates)
(Seimu)
(unconfirmed dates)
(Chuai)
(unconfirmed dates)
ca. 3rd century–538 A.D.
Ojin
4th–6th centuries A.D.
Nintoku
4th–6th centuries A.D.
Richu
4th–6th centuries A.D.
Hanzei
4th–6th centuries A.D.
Ingyo
4th–6th centuries A.D.
Anko
4th–6th centuries A.D.
Yuryaku
4th–6th centuries A.D.
Seinei
4th–6th centuries A.D.
Kenzo
4th–6th centuries A.D.
Ninken
4th–6th centuries A.D.
Buretsu
4th–6th centuries A.D.
Keitai
4th–6th centuries A.D.
Ankan
4th–6th centuries A.D.
Senka
4th–6th centuries A.D.
538–710
Kinmei
532–571
Bitatsu
571–585
Yomei
585–587
Sushun
587–592
Suiko
592–628
Jomei
629–641
Kogyoku
642–645
Kotoku
645–654
Saimei
655–661
Tenchi
661–671
Kobun
671–672
Tenmu
673–686
Jito
686–697
Monmu
697–707
Genmei
707–715
710–794
Genmei
707–715
Gensho
715–724
Shomu
724–749
Koken
749–758
Junnin
758–764
Shotoku
764–770
Konin
770–781
Kanmu
781–806
794–1185
Kanmu
781–806
Heizei
806–809
Saga
809–823
Junna
823–833
Ninmyo
833–850
Montoku
850–858
Seiwa
858–876
Yozei
876–884
Koko
884–887
Uda
887–897
Daigo
897–930
Suzaku
930–946
Murakami
946–967
Reizei
967–969
Enyu
969–984
Kazan
984–986
Ichijo
986–1011
Sanjo
1011–1016
Go-Ichijo
1016–1036
Go-Suzaku
1036–1045
Go-Reizei
1045–1068
Go-Sanjo
1068–1072
Shirakawa
1072–1086
Horikawa
1086–1107
Toba
1107–1123
Sutoku
1123–1141
Konoe
1141–1155
Go-Shirakawa
1155–1158
Nijo
1158–1165
Rokujo
1165–1168
Takakura
1168–1180
Antoku
1180–1185
1185–1333
Go-Toba
1183–1198
Tsuchimikado
1198–1210
Juntoku
1210–1221
Chukyo
1221
Go-Horikawa
1221–1232
Shijo
1232–1242
Go-Saga
1242–1246
Go-Fukakusa
1246–1259
Kameyama
1259–1274
Go-Uda
1274–1287
Fushimi
1287–1298
Go-Fushimi
1298–1301
Go-Nijo
1301–1308
Hanazono
1308–1318
1336–1392
Go-Daigo
1318–1339
Kogen (Hokucho)
1331–1333
Komyo (Hokucho)
1336–1348
Go-Murakami (Nancho)
1339–1368
Suko (Hokucho)
1348–1351
Go-Kogon (Hokucho)
1352–1371
Chokei (Nancho)
1368–1383
Go-Enyu (Hokucho)
1371–1382
Go-Kameyama (Nancho)
1383–1392
1392–1573
Go-Komatsu
1382–1412
Shoko
1412–1428
Go-Hanazono
1428–1464
Go-Tsuchimikado
1464–1500
Go-Kashiwabara
1500–1526
Go-Nara
1526–1557
Oogimachi
1557–1586
1573–1615
Oogimachi
1557–1586
Go-Yozei
1586–1611
Go-Mizuo
1611–1629
1615–1868
Go-Mizuo
1611–1629
Meisho
1629–1643
Go-Komyo
1643–1654
Go-Sai
1654–1663
Reigen
1663–1687
Higashiyama
1687–1709
Nakamikado
1709–1735
Sakuramachi
1735–1747
Momozono
1747–1762
Go-Sakuramachi
1752–1770
Go-Momozono
1770–1779
Kokaku
1779–1817
Ninko
1817–1846
Komei
1846–1867
Meiji
1868–1912
Taisho
1912–1926
Showa
1926–1989
Heisei
1989–present
Kinjo
1989–present

Yoshinori Munemura
Independent Scholar

October 2004

 

Citation

Munemura, Yoshinori. “List of Rulers of Japan.” In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–. http://www.metmuseum.org/toah/hd/jaru/hd_jaru.htm (October 2004)

Related